Remarks:
A Chinese Big5 encoder may be required.
 
講義/教材    「引言 / 簡介」
        「藝術」譯義
( 資料整理中 )       「藝術」推廣
      「藝術」與五育
      「藝術」與「美勞創作」
        「藝術之美勞創作」教育
        「藝術」與「多元智能」
        「民間藝術」闡解